Loading...
Blog 2018-03-01T15:57:26+00:00

Per què és necessària i què regula la llicència d’activitats

D'acord amb la legislació de règim local, els municipis ostenten la potestat d'intervenir l'activitat de la ciutadania. Aquesta potestat va lligada al deure de l'administració municipal de vetllar perquè les activitats compleixin els requisits regulats a les normes aplicables a cada tipus d'activitat amb la finalitat de garantir la protecció del medi ambient i la seguretat de les persones i dels béns. Així doncs, el fet que la competència en matèria d'activitats sigui municipal, no eximeix de què aquestes també compleixin la normativa [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T11:42:18+00:00 04/06/2018|

Quina finalitat té la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent —aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació, entre d'altres— que té per objecte determinar el seu estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. I tot plegat amb la finalitat de tenir establert un sistema de control periòdic dels edificis d'habitatges i, d'aquesta manera, verificar l'estat [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T10:06:53+00:00 07/05/2018|

Quina informació aporta el certificat i l’etiqueta energètica

El certificat d'eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d'un habitatge, local o edifici, tenint en compte el seu consum d'energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix. S'acompanya d'una etiqueta energètica que classifica els habitatges, locals o edificis en una escala de set lletres, de l'A a la G, sent la lletra A la més eficient i la G la menys eficient. El certificat el realitza un tècnic competent —aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d'edificació, entre d'altres— i en base a [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T11:21:07+00:00 09/04/2018|

Què és i quan fa falta la cèdula d’habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula d'habitabilitat pot ser de primera o de segona ocupació. En el primer cas es tracta d'habitatges de nova construcció o que hagin estat objecte d'una rehabilitació o gran rehabilitació, mentre que en el segon supòsit fa [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T18:20:08+00:00 05/03/2018|

Qui és i què fa el tècnic de capçalera

En els darrers anys el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona ha estat impulsant una campanya per posicionar el nostre col·lectiu professional com a tècnic de capçalera expert del cicle de l'edificació, informant de les diferents tasques professionals que duem a terme i els serveis que podem oferir a la ciutadania, especialment pel que fa al manteniment i la rehabilitació d'edificis i habitatges. En aquest article ens endinsarem en aquesta figura professional per tal de conèixer qui [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T15:23:25+00:00 05/02/2018|

Renovem el web i estrenem el blog corporatiu

Ecoedifica estrena el 2018 amb un web totalment renovat, on també destaca l'estrena del blog corporatiu. A través d'aquest nou canal de comunicació anirem informant de les notícies i l'actualitat sobre el despatx professional en particular, així com del sector de l'edificació en general. A més, el blog també servirà per fer divulgació dels serveis professionals que ofereix Ecoedifica i com aquests s'adapten a les necessitats dels diferents perfils de client. La millora en la presència i la comunicació a internet [...]

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-02T14:41:30+00:00 08/01/2018|