Loading...

Què és i quan fa falta la cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula d’habitabilitat pot ser de primera o de segona ocupació. En el primer cas es tracta d’habitatges de nova construcció o que hagin estat objecte d’una rehabilitació o gran rehabilitació, mentre que en el segon supòsit fa referència a habitatges usats o preexistents.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència de qui són els seus titulars o ocupants. Així doncs, a la cèdula d’habitatilitat hi consten les següents dades:

  • L’adreça i la ubicació de l’habitatge.
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
  • Les estances i els espais que composen l’habitatge.
  • El llindar màxim d’ocupació.
  • La identificació i la titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat i aquesta té una vigència de 25 anys si és de primera ocupació de nova construcció i de 15 anys si és de primera ocupació de rehabilitació o de segona ocupació. En cas dels habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació de nova construcció durant el mateix període de 25 anys; i un cop transcorregut aquest termini requeriran l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors; excepte quan l’habitatge usat o preexistent hagi de ser objecte de rehabilitació o d’enderrocament, o quan el destí no sigui el de l’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de manera expressa. La cèdula també serveix per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis, ja que les empreses subministradores tenen l’obligació d’exigir-la i incorporar-ne una còpia a l’expedient de contractació.

Sobre l’autor

Jordi Royo Vila, enginyer d’edificació i facility manager. Especialitzat en habitabilitat, eficiència energètica, inspecció tècnica, llicència d’activitats, construcció sostenible i facility management. Tècnic de capçalera per a particulars, comunitats de propietaris, administradors de finques, agents de la propietat immobiliària i empreses.

  Jordi Royo Vila   |      2018-03-19T18:20:08+00:00 05/03/2018|
Compartir l'article: