Loading...

Quina informació aporta el certificat i l’etiqueta energètica

El certificat d’eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d’un habitatge, local o edifici, tenint en compte el seu consum d’energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix. S’acompanya d’una etiqueta energètica que classifica els habitatges, locals o edificis en una escala de set lletres, de l’A a la G, sent la lletra A la més eficient i la G la menys eficient. El certificat el realitza un tècnic competent —aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, entre d’altres— i en base a aquest es presenta la sol·licitud a l’Institut Català d’Energia, que és l’organisme que emet l’etiqueta.

Cal certificar i han d’obtenir l’etiqueta energètica els edificis de nova construcció, els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari i els edificis o parts d’edificis ocupats per una institució pública amb una superfície útil total superior als 500 m2. No obstant, la normativa estableix una sèrie d’exempcions, que queden recollides a l’article 2.2 del Reial Decret 235/2013, del 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Els casos en què no cal certificar ni obtenir l’etiqueta energètica són:

 • Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric. En aquest sentit s’inclouen els edificis o monuments amb els nivells de protecció A (bé cultural d’interès nacional), B (bé cultural d’interès local), C (bé d’interès urbanístic) i D (bé d’interès documental).
 • Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.
 • Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25 % del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
 • Qualsevol tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no sigui considerada lloguer o compravenda.
 • Local sense condicionar.
 • En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan se sol·liciti l’alta de l’activitat.
 • Edifici sencer que es compra per a reformes importants o enderrocs.
 • Local o part d’edifici que s’ha de sotmetre a reforma important i que no té cèdula d’habitabilitat.

El certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta corresponent tenen una validesa de 10 anys. No obstant això, es pot renovar voluntàriament si s’adopten noves mesures d’eficiència energètica en l’habitatge, local o edifici que puguin millorar-ne la qualificació. Les agències immobiliàries han d’incloure l’etiqueta energètica en tota oferta, promoció i publicitat dels immobles que posen a la venda o lloguer. Per la seva part, el propietari té l’obligació de lliurar el certificat i l’etiqueta originals al nou propietari en cas de venda o una còpia al llogater en cas de lloguer.

Per calcular la qualificació es té en compte la normativa aplicable, la zona climàtica on s’ubica l’edifici, els elements que composen l’envolupant —façanes, cobertes, obertures i proteccions solars, entre d’altres— i les instal·lacions de climatització, generació d’aigua calenta i, només en el sector terciari, il·luminació. L’etiqueta de qualificació energètica proporciona una classificació en lletres amb un valors per dos conceptes: el consum d’energia primària, mesurat en kWh/m2/any, necessari per mantenir els nivells estàndard de confort; i les emissions de CO2, mesurades en kg/m2/any, produïdes per l’energia consumida.

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tothom qui vulgui comprar o llogar un habitatge, local o edifici, exposant les característiques energètiques del mateix. Permet que la persona interessada pugui valorar si l’edifici o part d’edifici que considera comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any. A mes, el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduir la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

Sobre l’autor

Jordi Royo Vila, enginyer d’edificació i facility manager. Especialitzat en habitabilitat, eficiència energètica, inspecció tècnica, llicència d’activitats, construcció sostenible i facility management. Tècnic de capçalera per a particulars, comunitats de propietaris, administradors de finques, agents de la propietat immobiliària i empreses.

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T11:21:07+00:00 09/04/2018|
Compartir l'article: