Loading...

Per què és necessària i què regula la llicència d’activitats

D’acord amb la legislació de règim local, els municipis ostenten la potestat d’intervenir l’activitat de la ciutadania. Aquesta potestat va lligada al deure de l’administració municipal de vetllar perquè les activitats compleixin els requisits regulats a les normes aplicables a cada tipus d’activitat amb la finalitat de garantir la protecció del medi ambient i la seguretat de les persones i dels béns. Així doncs, el fet que la competència en matèria d’activitats sigui municipal, no eximeix de què aquestes també compleixin la normativa estatal, autonòmica i sectorial que sigui d’aplicació, a part de les ordenances municipals específiques que determini cada ajuntament.

Per tant, cada municipi determinarà el procediment de sol·licitud i obtenció de les llicències d’activitats, així com la classificació de les activitats econòmiques segons el seu impacte. De manera general les activitats es dividiran en tres grups, segons si aquestes són innòcues, de baix risc o de risc important. La majoria de les activitats econòmiques es troben dins dels dos primers grups —innòcues o de baix risc— i les que es consideren de risc important principalment ho són degut al seu risc d’incendi. En aquest cas, les activitats econòmiques resten subjectes a l’informe previ per risc d’incendi emès per la direcció general de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, amb la presentació prèvia a l’administració municipal corresponent del projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.

En virtut del que disposa la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a declaració responsable. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’administració pública competent l’inici d’una determinada activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, sota la seva responsabilitat, ha de declarar que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.

Per la seva banda, les activitats econòmiques de baix risc estan subjectes al règim de comunicació prèvia. El titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l’administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació prèvia, en els termes establerts per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha d’anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.

La normativa aplicable en matèria d’activitats econòmiques avalua principalment el risc i la protecció contra els incendis; l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques; l’impacte ambiental, posant especial atenció a la protecció de l’atmosfera, la contaminació acústica i la gestió de les aigües i els residus; i també té en compte la normativa urbanística i sectorial que sigui d’aplicació, per exemple pel que fa a espectacles, establiments de pública concurrència o turisme. Així doncs, tant el certificat tècnic com el projecte tècnic se centraran en justificar el compliment d’aquests requisits i, en ambdós casos, han d’estar elaborats per un tècnic competent: aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, entre d’altres.

Sobre l’autor

Jordi Royo Vila, enginyer d’edificació i facility manager. Especialitzat en habitabilitat, eficiència energètica, inspecció tècnica, llicència d’activitats, construcció sostenible i facility management. Tècnic de capçalera per a particulars, comunitats de propietaris, administradors de finques, agents de la propietat immobiliària i empreses.

  Jordi Royo Vila   |      2018-06-25T11:42:18+00:00 04/06/2018|
Compartir l'article: