Loading...
Serveis 2019-02-25T10:37:43+00:00

com treballem

Els nostres serveis professionals estan orientats a la consultoria tècnica d’edificació, especialment en els àmbits d’habitabilitat, eficiència energèticainspecció tècnicallicència d’activitatsconstrucció sostenible i facility management. Treballem principalment en edificis existents, com a tècnic de capçalera, però també fem assessorament en fase de projecte en obra nova.

Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients amb un esperit emprenedor, una organització dinàmica, un equip tècnic professional i un compromís constant. Creiem en la responsabilitat social com a part important de l’estratègia de negoci, per això treballem aplicant criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient que aporten un valor afegit molt important a la nostra feina.

habitabilitat

Realització del certificat d’habitabilitat i, en base a aquest, sol·licitud i obtenció de la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació, que és el document administratiu que acredita que un habitatge preexistent compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i, per tant, és apte per ser destinat a residència de persones.

eficiència energètica

Realització del certificat d’eficiència energètica i, en base a aquest, sol·licitud i obtenció de l’etiqueta d’eficiència energètica, que qualifica i classifica els edificis existents segons el seu comportament energètic en una escala de set lletres, que van de l’A a la G, tenint en compte el seu consum d’energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix.

inspecció tècnica

Realització de l’informe de la inspecció tècnica i, en base a aquest, sol·licitud i obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici. La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges consisteix en una inspecció visual que té per objecte determinar l’estat actual de l’edifici i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.

llicència d’activitats

Tramitació de la llicència d’activitats per a la posada en funcionament de locals terciaris. Realització del certificat tècnic aplicable a les activitats innòcues. Realització del projecte tècnic i del certificat de posada en funcionament aplicable a les activitats de baix risc. Elaboració de la resta de documentació que requereixi la normativa aplicable.

construcció sostenible

Millora de projectes d’edificació en base a criteris de sostenibilitat per tal de rebaixar el seu impacte ambiental, actuant a nivell de materials, solucions constructives i instal·lacions. Assessorament per a la millora del comportament ambiental d’edificis i habitatges existents, proposant petites intervencions que s’amortitzen amb l’estalvi energètic posterior.

facility management

Optimització d’edificis existents per tal de millorar la seva funcionalitat, maximitzar la seva rendibilitat i reduir els costos dels serveis de manteniment i conservació associats a la seva explotació. Millora de projectes d’edificació sota criteris de conservació i explotació, per tal d’optimitzar el seu manteniment futur i maximitzar la seva durabilitat.

més informació

Estem a la teva disposició per atendre qualsevol dubte o consulta sobre els nostres serveis professionals. El nostre horari d’atenció és de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 hores, excepte festius i vacances.

CONTACTAR AMB NOSALTRES